Zásady ochrany osobních údajů

Obsah článku

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.
gdpr.png
Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s užíváním internetové aplikace Refsite jsou definovány následovně:

 1. Správce osobních údajů

  1. Správce osobních údajů, Refsite Group s.r.o. se sídlem Tyršova 139/4, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Krajský soud v Ústí nad Labem, spisová značka C 47620, IČ: 11834935 (dále jen "správce”), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

  2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen "zákon o zpracování osobních údajů"), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen "nařízení GDPR”). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

  3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://www.refsite.info/ (dále jen "internetové stránky").

  4. Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přistup a jaké máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

  5. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Tyršova 139/4, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec, Česká republika, adresa elektronické pošty [email protected], telefon 775665128. Tyto kontaktní údaje můžete využít při komunikaci se správcem v záležitostech týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů či odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v případech uvedených v tomto dokumentu

  6. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení“).

 2. Zpracovávané údaje

  1. Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů a dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.
IDÚčel zpracováníKategorie osobních údajůKategorie subjektu údajůKategorie příjemců
1Profil firmyIdentifikační, kontaktníDodavatelé, realizační firmy, poskytovatelé služebSprávce
2Profil uživateleIdentifikační, kontaktní, evidenčníMajitele budovSprávce

Kategorie osobních údajů:

V rámci své činnosti správce zpracovává osobní údaje různých kategorií subjektů údajů, a to:

 1. fyzická osoba;

 2. fyzická osoba oprávněná jednat za právnickou osobu, přičemž touto osobou může být člen statutárního orgánu, osoba pověřená jednat za investora právnickou osobu, zástupce

  • Základní identifikační údaje: osobní údaje sloužící k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo a kopie průkazu totožnosti (občanský průkaz, pas) nebo jiného obdobného dokumentu, podpis,
  • Kontaktní údaje: osobní údaje umožňující kontakt s vámi, zejména vámi uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace.
  • Komunikační údaje -Komunikace vytváří celou řadu osobních údajů, například informace o našem vzájemném kontaktu a obsahu komunikace, záznamy hovorů a e-mailových zpráv, vyhodnocování zákaznické zkušenosti a spokojenosti, údaje z používání našich internetových stránek a aplikací, vaše připomínky, žádosti a přání. Sbíráme také informace o tom, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou. Mezi tyto údaje patří IP adresa, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení. Zároveň v tomto ohledu dochází k ukládání tzv. cookies do vašeho zařízení
  • Údaje o chování při čtení obchodních sdělení: čas otevření, informace o zařízení, IP adresa, prokliky na odkazy a nastavení zpráv.
  • Údaje z cookies ve vašem webovém prohlížeči o chování na našich webových stránkách: zobrazené stránky, prokliky na odkazy, informace o zařízení, IP adresa, poloha, identifikace zařízení a prohlížeče.
  • Profilové údaje - potřebujeme vás trochu lépe poznat. Jednak nám to ukládá zákon, jednak nás zajímáte vy, každý jednotlivý příběh. Mezi profilové údaje patří například sociálně demografické charakteristiky (věk, pohlaví, rodinný stav, počet dětí, informace o bydlení a domácnosti, příjmy a výdaje, pracovní zařazení a zkušenosti, vzdělání), data vypovídající o vaší bonitě a důvěryhodnosti (platební morálka, úvěrová historie, výpisy z účtu, úvěrový rating). Zvláštní kategorie osobních údajů - osobní údaje spadající pod tzv. zvláštní kategorie nezpracováváme.

  Zásady ochrany osobních údajů

  2.2. Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

  2.2.1. Plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;

  2.2.2. Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;

  2.2.3. Statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutých stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet návštěvníků portálu relevantní obsah;

  2.2.4.Zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statistiky zjištěných preference zákazníka;

  2.2.5.PInění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestném řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

  2.2.6. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas, jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

  2.2.7.Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti internetových stránek www.refsite.info

 3. Zpracování osobních údajů

  1. Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

  2. Osobní údaje, které získáváme jinak než přímo od vás - v rámci společných marketingových kampaních můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely rádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat. v případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.

  3. Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete - Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

  4. Výše uvedené osobní údaje, které jsme od vás získali, zpracováváme v roli Správce. To znamená, že stanovujeme také účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

  5. Vaše údaje dále předáváme/sdílíme s těmito zpracovateli, kteří je zpracovávají dle našich pokynů a předpisů:

   • správce webové prezentace,
   • poskytovatel hostingových služeb,
   • provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás,
   • poskytovatel e-mail marketingového nástroje pro hromadnou rozesílku mailů,
   • poskytovatelé daňových a účetních služeb a softwarů,
   • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií,

   Vaše osobní údaje sdílíme s našimi dodavateli především s dodavateli IT, hostingových a marketingových služeb, s poskytovateli statistických a databázových softwarových nástrojů, a případně s jinými subjekty, které nám poskytují své služby

   Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (například s orgány veřejné správy atp.). Jedná se o naši zákonnou povinnost. Příjemci Vašich osobních údajů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

   Zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely může zahrnovat jejich předání do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. v takových případech, s výjimkou případů, kdy příslušný veřejný orgán určil, že příslušná země zaručuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů, zajistíme, aby byly předané osobní údaje chráněny v souladu s platnými předpisy ochrany údajů. Pro zajištění odpovídající úrovně ochrany obvykle používáme smlouvu o předání osobních údajů a standardní smluvní doložky schválené pro tento účel Evropskou komisí. Další podrobnosti o těchto předáváních, jejichž výskyt však předpokládáme minimální, Vám mohou být poskytnuty na požádání.

   Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, v elektronické nebo listinné podobě. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi zaměstnanci a zpracovateli. Přijali jsme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická jako šifrování a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Se zpracovateli, kteří pro nás jako správci zpracovávají Vaše osobní údaje, jsme uzavřeli relevantní smlouvy tak, aby byla zaručena adekvátní ochrana Vašich osobních údajů. Zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na zpracování Vašich osobních údajů jsou vázáni mlčenlivostí.

 4. Práva subjektu údajů

  1. Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit, jedná se o:

   1. Právo o přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat odměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace; Berte prosím v úvahu, že nebude možné takové zpřístupnění informací, které by ohrozilo naše obchodní tajemství nebo práva třetích osob
   2. Právo na opravu a doplnění. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci
   3. Právo na výmaz. v některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazaní Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést, pokud je jejich zpracování nezbytné.
   4. Právo na omezení zpracování. V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). v našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme mít v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.;
   5. Právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
   6. Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů.;
   7. Právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (blíže viz článek 20 nařízení GDPR);
   8. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci). Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu), včetně profilování s cílem najít pro Vás ty nejvhodnější a nejzajímavější nabídky. Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat bez dalšího.;
   9. Právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou výše. Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší identitou. Proto Vás v některých případech můžeme požádat o její doložení.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

V případě, že jste osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce, máte právo proti tomuto zpracování uplatnit námitku způsobem uvedeným v kapitole "4. Práva subjektu údajů". Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, je správce povinen Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistí, že má k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Pro tyto účely osobní údaje správce uchovává po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu s Vámi a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu právních nároků správce. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracovává správce Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení

Stížnost proti zpracování osobních údajů prováděnému správcem můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7.

 1. Cookies

  1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuji internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť' bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; využívá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

  2. Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

   1. Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. v okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
   2. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
   3. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
   4. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.
   5. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb: Google Analytics.
   6. Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním údaje o Vašem chování na webu, nepředáváme jim však Vaše identifikační údaje.
 2. Předávání do třetích zemí

  1. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí
 3. Souhlasy

  Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že si(a) upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo (b) využije tohoto kontaktního formuláře nebo (c) nás kontaktujete prostřednictvím infolinky na tel. Čísle 775665128.

 4. Jak dlouho vaše osobní údaje uschováváme/zpracováváme?

  Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou, která vychází ze zákonných titulů a účelů jejich zpracování.

  V případě plnění zákonné povinnosti jsou tyto lhůty stanoveny příslušnými právními předpisy. Jedná se zejména o AML zákon.

  V případě zpracování nezbytného pro plnění smlouvy se většinou jedná o dobu existence příslušné smlouvy. V případě zpracování pro účely našich oprávněných zájmů se délka zpracování odvíjí od každého jednotlivého účelu. Např. pro účely soudních sporů mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání soudního sporu.

  V případě zpracování na základě Vámi uděleného souhlasu se jedná o dobu platnosti uděleného souhlasu.

  Ve většině případů dochází ke zpracování dle více zákonných titulů, které mohou plynout souběžně, navazovat na sebe nebo se překrývat. v těchto případech zpracováváme/uchováváme Vaše osobní údaje potřebné pro jednotlivá zpracování po dobu trvání každého z nich. Např. Vaše osobní údaje uvedené při uzavírání smlouvy zpracováváme z titulu plnění smlouvy. Souběžně s tím a po jejím ukončení jsou Vaše údaje dále uchovávány z titulu zákonné povinnosti. V případě, že v průběhu trvání této zákonné povinnosti dojde k zahájení soudního sporu, dochází souběžně i ke zpracování z titulu oprávněného zájmu na ochranu našich právních nároků.

  Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

  Cookies: cookies zahrnující chování uživatele mažeme po 30 dnech s tím, že starší data jsou dostupná v anonymizované podobě v Google Analytics. Nahrávky telefonních hovorů z Call centra jsou uchovávány po krátkou dobu, nejdéle však po dobu 1 roku, ledaže pro nás bude z důvodu oprávněného zájmu nezbytné uchovat si nahrávky po delší dobu (např. při podezření ze zneužití údajů, z podvodu apod.)

  Vaše hesla v systému vůbec nemáme, do databáze neukládáme. Pracujeme pouze se speciálně spočítanými hašovacími klíči vygenerovanými pomocí hašovací funkce BCRYPT s work factor/cost 12. Tato funkce patří k aktuálně nejbezpečnějším a nejsilnějším.

 5. Osoby mladší 18 let

  Náš portál není určen pro děti mladší 18-let. Osoba mladší 16-let může náš Portál používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

 6. Informace a otázky

  1. Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách www.refsite.info nebo prostřednictvím e-mailu ([email protected]).

  2. Při zpracovávání Vašich osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, mezi ty hlavní patří zejména:

   • Nařízení č. 2016/679/EU, obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR);
   • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
   • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
   • Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku;
   • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (v textu také AML zákon);
   • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Za Refsite Group s.r.o.

Ing. Petr Kotek, Ph.D.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnost a účinnost dne 1. 9. 2021.