Využití dešťové vody

Popis úsporného opatření

Využití dešťové vody

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Využití dešťových vod v objektech je jednou z variant jak racionálně  nepřímo snižovat spotřebu pitné vody na úrovni rodinné či bytové zástavby. Problematikou hospodaření s dešťovou vodou (HDV) se zabývá jak legislativa České republiky předepisuje, tak příslušné normové předpisy. Nedílnou součástí stavební dokumentace resp. kolaudace stavby je návrh a vyřešení otázky zacházení s dešťovou vodou na daném stavebním pozemku, a to v prioritním řazení – vsakování, akumulace, regulovaný odtok do kanalizace. Právě akumulací (retencí) se otevírají alternativní cesty pro vhodné využití dešťové vody zpravidla k provozním účelům, a to jednak k venkovnímu využití - typicky k zálivce zeleně či technologickým úkonům (mytí auta aj.). A dále také v pokročilejších aplikacích, kde lze dešťovou vodu využívat i uvnitř objektů, a to zpravidla na místech, kde zásobování pitnou vodou není nezbytné, a lze ji tak nahradit vodou užitkovou. Jedná se o splachování WC a pisoárů, praní v automatických pračkách či úklid a podobné činnosti. Využití dešťové vody jako vody pitné (sprchování, vaření, mytí nádobí aj) je po dostatečném přečištění možné, ale jedná se variantu, která se běžně nevyužívá a nalezne uplatnění pouze ve speciálních případech a situacích. Využití dešťových vod uvnitř objektů sebou nutně přináší specifické technické nároky, které jsou kladeny především na kvalitu přiváděné vody, systém zapojení a rozvodu po objektu a v neposlední řadě s tím spojené legislativní omezení. Obecně nelze konstatovat, že využití dešťové vody bude ekonomicky návratné („ziskové“), jinak tomu ovšem bude u přínosu ke zlepšení životního prostředí, kde je pozitivní přínos patrný zcela zjevně.

Více viz http://voda.tzb-info.cz/destova-voda/9961-motivace-k-hospodareni-s-destovou-vod

Obrázek - Retence deštové vody s přepadem do vsakovacího objektu (vsakovací koše)

Retence deštové vody s přepadem do vsakovacího objektu (vsakovací koše)

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na akumulační nádrž pro RD  (optimální objem standardně 3-4 m3) 7 000 – 9 000 Kč/m3
Orientační cena příslušenství – dešťová voda pouze pro zálivku u RD 7 000 – 8 500  
Orientační cena příslušenství – dešťová voda pro zálivku a vnitřní využití u RD 30 000 – 35 000
Orientační cena celkem – dešťová voda pouze pro zálivku u RD (nádrž 3,5 m3) Přibližně 36 000
Orientační cena celkem – dešťová voda pro zálivku a vnitřní využití u RD (nádrž 3,5 m3) Přibližně 61 000
Úspora komodity lokální Pitná voda
Úspora komodity globální Pitná voda
běžná návratnost opatření - dešťová voda pro zálivku a vnitřní využití u RD (nádrž 3,5 - 4 m3) v závislosti na podmínkách specifických h pro danou instalaci 13 – 20 let
Běžná životnost 20 (?) let
Na čem závisí návratnost Výrazně na podmínkách instalace (např. přítomnosti hladiny spodní vody) a instalaci svépomocí – pořizovací cena se dá takto snížit až na polovinu

Výrazně na velikosti plochy střechy objektu, která slouží k zachycení dešťových vod

Výrazně na využití dotačního příspěvku

Na aktuální ceně vodného /stočeného

Na způsobu používání zařizovacích předmětů (při šetrném přímém využívání se návratnost prodlužuje)

Vlastní spotřeba Součástí je čerpadlo popř. řídící jednotka spotřebovávající elektrickou energii.
Provozní náklady ostatní
  • provoz čerpadla
200 - 300 Kč/rok
Orientační roční pokrytí dešťovou vodou (pro 4 standardní člennou domácnost) Pokrytí až 50% potřeby pitné vody při aplikaci na splachování a praní.
Běžná instalace pro RD 3-4 m3

Spočtěte si sami

Spočtěte si sami vhodnou velikost akumulační nádrže pro vaši domácnost.
http://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/nadrze-na-destovou-vodu.html/kalkulator-velikosti-nadrze.html

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  ekonomický přínos, někdy okamžitý  (v případě přímé úspory)

•  motivování v podobě přidělení státní dotace na akumulaci a využití srážkových vod v segmentu rodinných a bytových domů

•  oslovuje ekologicky smýšlející lidi

•  podporuje ji a bude čím dál víc podporovat legislativa

+

Příležitosti

•  změna legislativy – např. zpoplatnění vypouštění srážkových vod

•  legislativní podpora využití srážkových vod

•  existují zařízení a přetlak dodavatelů, snižování cen

-

Slabé stránky (mýty)

•   v některých případech dlouhá návratnost

•   další zařízení a tedy starost v domě navíc

-

Hrozby

•  zpomalení procesu stávajícími provozovateli vodovodů a kanalizací (např. dvousložková cena vody)

•  lobby a negativní vliv na legislativu

Související úsporné opatření

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Tzb-info: serial - Retence deštové vody

http://www.sanceprobudovy.cz/assets/files/Reserse%20-%20hospodareni%20s%20vodou.pdf

http://voda.tzb-info.cz/destova-voda/3962-vyuzivani-destove-vody-ii-moznosti-pouziti-destove-vody-a-casti-zarizeni

http://voda.tzb-info.cz/destova-voda/16729-systemy-hospodareni-s-vodou

http://voda.tzb-info.cz/destova-voda/9961-motivace-k-hospodareni-s-destovou-vodou

http://www.vodavdome.cz/vyuziti-destove-vody-na-zahrade-a-v-dome/

Externí články, publikace

https://www.msgroup.cz/architekti/upload/vedecke_prace/destove_vody.pdf

Specialisté z okolí
Načíst další