Expandéry kondenzátu pro využití zbytkové páry

Popis úsporného opatření

Expandéry kondenzátu pro využití zbytkové páry

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Expander je zařízení, které zabezpečuje využití zbytkové páry z horkého kondenzátu při tlaku nižším než odpařovací tlak horkého kondenzátu. Pozor: existují i expandery beztlaké s výstupem uvolněné páry do atmosféry¨bez využité zbytokové tepla. Pro využití zbytkového tepla je nutné instalovat expandery tlakové.

Získanou páru lze využít zpětně pro potřeby objektu (vytápění, příprava teplé vody aj.). Vhodné je použítí při odluhu parních kotlů.

Expander odluhu

EO je netlaková, válcová, ocelová nádoba uzavřená klenutými dny a opatřená návarky pro doplnění výzbroje. Horký odluh je zaveden do vstupního hrdla EO. V případě využití odluhu z více kotlů se předřazuje před vstupní hrdlo malý rozdělovač, do kterého jsou zaústěny jednotlivé vstupy odluhů.

Z funkčního i bezpečnostního hlediska je bezpodmínečně nutné, aby přetlak v expanderu byl vždy nižší než tlak přiváděného media. Pokud by se z expanderu nemohla odebírat uvolněná pára a kondenzát, došlo by postupně k vyrovnání tlaků vlastního zdroje expandéru. Tím by došlo k několikanásobnému zvýšení přetlaku v expandéru, než na který je konstruován, a nutně by došlo k explozi!!!

Expander odkalu

Expander odkalu je válcová ocelová nádoba uzavřená klenutými dny a opatřena návarky pro doplnění výzbroje. Horký odkal je zaveden do expanderu, ve kterém je tlak i teplota podstatně nižší než v kotli a přívodním potrubí. Následkem toho dochází k částečné přeměně odkalené vody na vodu o teplotě 100 °C a příslušné množství páry. Pára odchází vrchním otvorem přímo do atmosféry, vyexpandovaná kotlová voda odchází přes smyčku do odkalovací jímky.

Na horním parním odvodním potrubí nesmí být zařazena jakákoli uzavírací armatura, která by bránila plynulému odvodu vyexpandované páry.

Spodní odvodní potrubí je rovněž bez armatur.

Obrázek - Expander odluhu parního kotle

Expander odluhu parního kotle

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Ceny budou doplněny

Spočtěte si sami

Pro toto úsporné opatření nebyl dohledán žádný dostupný výpočetní nástroj. Pokud o nějakém volně dostupném víte, kontakujte prosím administratory.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Ušetří se (využije se) zbytkové teplo páry
+

Příležitosti

  • V rámci modernizace otopné soustavy může podnikatelský sektor žádat o dotace z OPPIK. Expandéry jsou uznatelným nákladem.
-

Slabé stránky, hrozby

  • Při špatném návrhu hrozí exploze expandéru
  • Obecně slabá stránka vytápění parou je špatná regulovatelnost teploty media. V podstatě lze řídit systém jen ON/OFF.
  • EO není tlakovou nádobou
-

Mýty

  • Mýtem je, že je expandér tlakovou nádobou

Související úsporné opatření

Připojení na CZT
Odpojení od CZT na vlastní plynovou kotelnu

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Zvýšení efektivity a šetření energií v parních systémech

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další