Odpojení od SZTE na vlastní plynovou kotelnu

Popis úsporného opatření

Odpojení od SZTE na vlastní plynovou kotelnu

Poslední aktualizace: 5/15/2024

**Soustava SZTE **je jedna z variant vytápění a přípravy teplé vody. Využití je možné i pro technologické procesy. Předností soustavy je, že je možné volit účinnější topné systémy, resp. používat méně kvalitní palivo. U mnoha zdrojů SZTE dochází k současné výrobě elektřiny, což je z hlediska hospodaření se zdroji žádoucí.

Cena tepla ze soustavy SZTE podléhá regulaci ERÚ, je velmi proměnlivá a ve většině případů vyšší než z jiného zdroje tepelné energie, závisí na poloze objektu a konkrétní cenové nabídce dodavatele.

V některých odůvodněných případech může být ekonomicky zajímavý přechod na jiný zdroj tepla. Nejčastěji přichází v úvahu lokální kotelna na zemní plyn.

Odpojit se od SZTE je však možné pouze za jasně legislativně definovaných podmínek. Projekt odpojení musí být mimo jiné v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Obrázek - Domovní výměníková stanice CZT voda/voda

Domovní výměníková stanice CZT voda/voda

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na pořízení lokální plynové kotelny 10 000 – 20 000 Kč/kW
Orientační náklady spojené s odpojením od SZTE Vyčísluje dodavatel tepelné energie. Náklady obvykle činí desítky až stovky tisíc Kč, dle délky přípojky, jejího uložení atd.
Orientační cena tepla z plynové kotelny 1,00 – 1,40 Kč/kWh (cena komodity  - zemní plyn)

1,40 – 1,80 Kč/kWh (celková cena, včetně revizí, obsluhy atd.)

Orientační cena tepla z SZTE 2,00 – 3,20 Kč/kWh
Běžná návratnost instalace Dle ceny tepla z SCZT, v některých případech nenávratné
Na čem závisí návratnost Cena tepla z SZTE 

viz cenová mapa http://www.naseteplo.cz/?id=1005

Vlastní spotřeba Kotelna na zemní plyn spotřebovává elektrickou energie na pohon oběhových čerpadel, kotle, regulace atd.
Provozní náklady ostatní Pravidelný servis a revize – kotel, spalinová cesta (komín), tlakové nádoby: obvykle 1 500 – 10 000 Kč/rok
Běžná účinnost kotlů na ZP 91 – 98 % (účinnost kondenzačního kotle ze spalného tepla)
Výhřevnost paliva (zemní plyn) 33,48 MJ/m3

Spočtěte si sami

http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

http://kalkulator.tzb-info.cz/cz/dodavka-zemniho-plynu-vyber-kraje

http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/95-prepocet-spotreby-zemniho-plynu-na-kwh

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Ekonomická přijatelnost v případě vysoké ceny tepla z SCZT
 • Nezávislost ne jediném dodavateli tepla
+

Příležitosti

 • Odpojování od SZTE není obecně podporováno dotačními tituly. Platí pro veškeré sektory budov. Podpora je poskytována naopak pro připojení objektu na SZTE.
-

Slabé stránky

 • Zábor místa pro instalaci nové kotelny, například sušárny v suterénu bytového domu
 • Vybudování spalinové cesty
 • Vybudování plynové přípojky
 • Úhrada veškerých nákladů spojených s odpojením od SZTE
 • Nutnost pravidelné obsluhy a revizí kotelny
 • Reinvestice do systému
 • Lokální produkce emisí
 • U větších instalací nutnost úpravy/ředění kondenzátu
 • V rámci povolovacího procesu nutnost vypracování projektové dokumentace, energetického posudku či rozptylové studie
 • Neobjektivně vyhodnocený přínos změny systému vytápění a přípravy teplé vody. Nezahrnutí veškerých nákladů spojených s odpojením od SZTE – významný vliv na ekonomická kritéria, včetně doby návratnosti.
 • Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí
 • Vysoké náklady spojené s odpojením SZTE
 • Nedostatečná kapacita rozvodů plynu v oblasti
-

Mýty

 • Mýtem je, že se plynová kotelna vyplatí pouze při ceně SZTE nad 650 Kč/GJ. Je nutné provést výpočet na konkrétní velikost plynové kotelny (resp. se někdy ani nemusí jednat o kotelnu, ale místnost s plynovým spotřebičem s malým kotlem na ZP). Cena energie z malé plynové kotelny může být 350-400 Kč/GJ. 

Související úsporné opatření

Připojení na CZT
Kondenzační kotel
Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda

Tepelné čerpadlo typu voda - voda

Plynové absorpční tepelné čerpadlo

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Tzb-info: Alternativa k centralizovanému zásobování teplem pro panelové domy

https://www.eru.cz/cs/ 

Externí články, publikace

https://www.eru.cz/cs/

https://www.eru.cz/cs/teplo/casto-kladene-dotazy 

Specialisté z okolí
Načíst další