Popis úsporného opatření

Transformátory

Poslední aktualizace: 5/15/2024

U každého velkoodběratele je instalován jeden nebo více výkonových transformátorů pro převod vysokého napětí (VN) na nízké napětí (NN), které se používá pro běžné spotřebiče. 

 Transformátory mají vždy určité ztráty. V případě, kdy je měřící souprava instalována na straně VN, elektroměr měří spotřebu elektřiny včetně ztrát na transformátoru (případně transformátorech). Někdy může být instalována měřící souprava na straně NN (tzv. sekundární měření), elektroměr pak neměří ztráty transformátorů. Do fakturované spotřeby se transformační ztráty započítají buď paušálně dle vyhlášky ERU ve výši 4% z naměřené spotřeby nebo se započítají skutečné ztráty (přesně vypočítané).  Pro výpočet skutečných transformačních ztrát je nutné mít k dispozici zkušební protokol daného transformátoru vystaveny například výrobcem transformátoru, o případný výpočet skutečných ztrát je nutno si zažádat u příslušného distributora.

 Životnost transformátorů se běžně udává 20 let. V současné době jsou v provozu i transformátory z doby, kdy nebyly kladeny zvláštní nároky na účinnost a ani neexistovaly technologie pro zvýšení účinnosti transformátorů. Navíc u starších typů olejových transformátorů s konzervátorem se navyšovaly provozní náklady spojené s kontrolou oleje.

 Ztráty transformátoru se skládají ze ztrát naprázdno a nakrátko. Postup pro výpočet ztrát je například uveden v příslušné vyhlášce ERU. Pro výpočet nutno mít k dispozici odběrový diagram.

 Transformační ztráty se běžně pohybuji ve výši do 4% z celkové spotřeby. Výměnou transformátoru za nové typy je možné dosáhnout snížení ztrát řádově na hodnotu kolem 1% z celkové spotřeby.  Návratnost se orientačně pohybuje u náhrady starších transformátoru z minulého století od 5 a více let, u běžných typů 10 a více let. Návratnost závisí na výkonovém využití transformátoru a na ceně za elektrickou energii.

 Snížením transformačních ztrát většinou nemá vliv na změnu paušálních plateb za elektřinu a projeví se pouze v položkách závislých na odebraném množství elektřiny. Pro výpočet návratnosti je proto vhodné používat cenu za elektřinu bez fixních položek.

Obrázek - Suchý transformátor

Suchý transformátor

Měrné ceny, úspory, návratnosti

U tohoto opatření jsou ceny vyjádřeny následujícími názornými příklady:

Modelový příklad č.1 Transformační ztráty celkem Podíl z celkové spotřeby Náklady na krytí ztrát Cena transf.
MWh/rok % tis. Kč/rok tis. Kč
Starší typ 17 1,5 33
Běžný typ 14 1,3 28 200
Úsporné provedení 8 0,7 15 220
Amorfní 4 0,4 9 315
Modelový příklad č. 1 je uveden pro objekt s ročním odběrem cca 1100 MWh, průměrná cena bez fixu za elektrickou energii je uvažována 2 Kč/kWh.  Provoz objektu je v jedné směně v pondělí až pátek, trvalé zatížení je cca 60 kW, zatížení v pracovní dny dosahuje 200-300 KW. V objektu je instalován 1 transformátor o výkonu 630 kVA.  Výpočet ročních transformačních ztrát je proveden pro různé typy transformátorů.  Prostá návratnost výměny starého transformátoru za nový amorfní vychází v tomto modelovém příkladu kolem 13 let.
Modelový příklad č.2 Transformační ztráty celkem Podíl z celkové spotřeby Náklady na krytí ztrát Cena transf.
MWh/rok % tis. Kč/rok tis. Kč
Starší typ 45 1,6 81
Běžný typ 35 1,2 63 200
Úsporné provedení 23 0,8 41 220
Amorfní 15 0,5 28 315

Modelový příklad č. 2 je uveden pro výrobní objekt s ročním odběrem cca 2900 MWh, průměrná cena bez fixu za elektrickou energii je uvažována 1,8 Kč/kWh.  Provoz objektu je třísměnný v pondělí až neděle, trvalé zatížení je cca 300-400 kW. V objektu je instalován 1 transformátor o výkonu 630 kVA.  Výpočet ročních transformačních ztrát je proveden pro různé typy transformátorů.  Návratnost výměny starého transformátoru za nový vychází v tomto modelovém příkladu kolem 6 let.

Spočtěte si sami

Na toto úsporné opatření nebyla doposud dohledána či vytvořena žádná dostupná kalkulačka. 

Pokud o nějakém zjednodušeném (nejlépe online) kalkulačním nástroji víte, kontaktujte prosím administrátory.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

·  Úspory v nákladech jsou snadno ověřitelné na základě výpočtů dle odběrových diagramů, parametrů transformátoru a ceny za elektřinu.

·  V případech sekundárního měření odběru elektřiny využít možnosti započítat velikost skutečných ztrát místo paušálně určených vyhláškou ERU ve výši 4%.

+

Příležitosti

•  Možnost získat státní příspěvek na výměnu transformátoru z dotačního programu pro podnikatelský sektor

-

Slabé stránky (mýty)

·  Dlouhá návratnost u odběrů s malým využitím (například jednosměnný provoz).

·  Dlouhá návratnost u odběrů s předimenzovaným transformátorem.

-

Hrozby

·  V případě likvidace starého olejového transformátoru je potřeba zjistit typ oleje. Pokud se jedná o syntetický olej typu DELOR pak mohou nastat velké komplikace s ekologickou likvidací (oleje DELOR obsahují nebezpečné PCB látky).

Související úsporné opatření

Změna distribuční sazby
Změna velikosti jističe
Kompenzace účiníku

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

https://www.pre.cz/cs/velkoodberatele/sluzby-zakaznikum/servis-elektrina/servis-ztraty/

Externí články, publikace

https://cs.wikipedia.org/wiki/Transformátor

Specialisté z okolí
Načíst další